.

Có ai nghĩ về khoảng 55% vốn chủ sở hữu của TNA không?

.
2021-10-11 10:45:26 (GMT+7)
Gần đây, tin tức về một nhà đầu tư tiềm năng không đi bộ trong TNA.Rõ ràng, nhà đầu tư muốn có được vốn chủ sở hữu của TNA, nhưng họ muốn Lion nuốt 55% vốn chủ sở hữu của TNA.Theo báo cáo, chủ tịch hiện tại của TNA, Dixie Carter không muốn từ bỏ hầu hết các cổ phần của TNA.TNA sẽ đi cái gì?Chúng ta hãy đợi và xem.
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...