.

TNA thu hút các nhà đầu tư mới để sao chép vinh quang

.
2021-10-11 10:45:17 (GMT+7)
Theo báo cáo, TNA gần đây đã được liên kết với một số nhà đầu tư tiềm năng và tư vấn của đối tác và TNA SILI-SEILE được tin rằng TNA sắp mở ra một loạt các thay đổi.Bởi vì có các nhà đầu tư mới tiêm thuế, một nhóm hoặc một công ty đang lên kế hoạch cho TNA, và hai mức tăng cao của các Tiêm đều tham gia vào ngành đấu vật.Dixie Carter, trong khi tìm kiếm đầu tư, tôi hy vọng rằng tôi có thể tiếp tục kiểm soát công ty, nhưng hầu hết các tài sản của TNA sẽ được bán.
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...