.

zhongguo

.
(GMT+7)
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...